عوامل موثر در ایجاد لکنت

ممکن است عامل یا فشار محیطی باعث ظهور لکنت شود.
برای مثال:

▪️فشارهای انضباطی شدید بر کودکان و خواستن هرکاری از آنها با سختگیری شدید.
▪️از کودک بیش از حد توانایی اش انتظار داشتن
▪️مادرانی که خود دچار اضطراب شدید روحی هستند
▪️تجربیات ناگوار زندگی و ضربه های شدید عاطفی
▪️ترس های شدید در زمان کودکی

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب