کودک در محیط خانه چه می آموزد؟!

🔻اگر کودک را سرزنش کنید، او می آموزد که همیشه تقبیح شود.

🔻اگر با کودک خشونت و ضدیت داشته باشید، او می آموزد که با همه بجنگد.

🔻اگر کودک را بترسانید، او می آموزد که همواره نگران باشد.

🔻اگر به کودک احساس گناه بدهید، او می آموزد که به حال خودش تاسف بخورد.

🔻اگر کودک را مسخره کنید، او می آموزد که از خود شرمنده باشد.

🔻اگر به کودک احساس شرم بدهید، او می آموزد تا همواره احساس گناه داشته باشد.

🔻اگر به کودک احساس شجاعت بدهید، او می آموزد تا قابل اطمینان باشد.

🔻اگر از کودک قدردانی کنید، او می آموزد تا از دیگران قدردانی کند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب